ZDARMA PRODUKT CBD V KAŽDÉM BALÍČKU

Obchodní podmínky

JMÉNO: Dr. Hemp Me

ADRESA: Praha, Česká republika

TELEFON: 083 094 0183

Dr. Hemp Me nenese žádnou odpovědnost za právní situace specifické pro jednotlivé země a neposkytuje právní poradenství. Prosíme, informujte se o právním postavení v vaší zemi, protože nemůžeme zaručit doručení. Kontaktujte místní úřad, aby se ověřilo, zda můžeme doručovat do vaší země.

Webová stránka Dr. Hemp Me se skládá z různých webových stránek provozovaných drhempme.cz. Webová stránka drhempme.cz je nabízena vám za podmínky, že přijímáte bez úpravy podmínky a upozornění obsažená zde. Vaše používání webové stránky drhempme.cz představuje váš souhlas se všemi takovými podmínkami, ujednáními a upozorněními.

Oznámení

Dr. Hemp Me neposkytuje žádnou lékařskou pomoc. Veškerý obsah nalezený na webové stránce drhempme.cz byl vytvořen pouze pro informační účely. Obsah není určen jako náhrada profesionálního lékařského poradenství, diagnózy nebo léčby. Vždy vyhledejte radu svého lékaře nebo jiného kvalifikovaného poskytovatele zdravotní péče se všemi otázkami, které byste mohli mít ohledně lékařského stavu. Nikdy nerespektujte profesionální lékařské rady nebo neodkládejte hledání pomocí kvůli něčemu, co jste četli na této webové stránce.

ÚPRAVA TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ

Dr. Hemp Me si vyhrazuje právo změnit podmínky, ujednání a upozornění, pod kterými je nabízena webová stránka drhempme.cz, včetně, ale neomezujíc se na poplatky spojené s používáním webové stránky drhempme.cz.

Odkazy na stránky třetích stran

Webová stránka Dr. Hemp Me může obsahovat odkazy na jiné webové stránky (“Propojené stránky”). Propojené stránky nejsou pod kontrolou drhempme.cz a drhempme.cz nenese odpovědnost za obsah žádné Propojené stránky, včetně, bez omezení, žádného odkazu obsaženého na Propojené stránce, nebo jakýchkoli změn nebo aktualizací na Propojené stránce. drhempme.cz nenese odpovědnost za webcasting nebo jakoukoli jinou formu přenosu, kterou obdrží z Propojené stránky. drhempme.cz vám tyto odkazy poskytuje pouze jako pohodlí a začlenění jakéhokoli odkazu neznamená schválení ze strany drhempme.cz stránky nebo jakékoliv souvislosti s jejími provozovateli.

ŽÁDNÉ NEZÁKONITÉ NEBO ZAKÁZANÉ POUŽITÍ

Jako podmínka používání webové stránky drhempme.cz ručíte drhempme.cz, že webovou stránku drhempme.cz nebudete používat pro žádný účel, který je nezákonný nebo zakázán těmito podmínkami, ujednáními a upozorněními. Nemůžete používat webovou stránku drhempme.cz způsobem, který by mohl poškodit, vypnout, přetížit nebo narušit webovou stránku drhempme.cz nebo rušit používání a potěšení webové stránky drhempme.cz jinou stranou. Nemůžete získávat nebo se pokoušet získat jakékoli materiály nebo informace prostřednictvím jakýchkoli prostředků, které nejsou úmyslně dostupné nebo poskytované prostřednictvím webové stránky drhempme.cz.

POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Webová stránka Dr. Hemp Me může obsahovat bulletinové služby, chatovací oblasti, novinové skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře a/nebo jiné zařízení pro zasílání zpráv nebo komunikaci, které umožňují komunikovat s veřejností nebo s konkrétní skupinou (dále jen „Komunikační služby“). Souhlasíte, že Komunikační služby budete používat pouze k zveřejňování, odesílání a přijímání zpráv a materiálů, které jsou vhodné a souvisejí s konkrétní Komunikační službou. Například souhlasíte, že při používání Komunikační služby nebudete: Hanobit, zneužívat, obtěžovat, pronásledovat, vyhrožovat nebo jinak porušovat práva ostatních osob (jako jsou práva na soukromí a publicity). Publikovat, zasílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit jakékoli nevhodné, rouhavé, pomlouvačné, porušující autorská práva, obscénní, nepatřičné nebo nezákonné téma, jméno, materiál nebo informace.

Nahrávat soubory obsahující software nebo jiný materiál chráněný autorskými právy (nebo právy na soukromí nebo publicity), pokud nevlastníte nebo neovládáte příslušná práva nebo jste nezískali všechna nezbytná souhlas. Nahrávat soubory obsahující viry, poškozené soubory nebo jakýkoli jiný podobný software nebo programy, které by mohly poškodit provoz počítače jiné osoby.

Inzerovat nebo nabízet k prodeji nebo koupit jakékoliv zboží nebo služby pro jakýkoli obchodní účel, pokud taková Komunikační služba specificky neumožňuje takové zprávy.

Provádět nebo posílat dotazníky, soutěže, pyramidové schémata nebo řetězové dopisy. Stahovat jakýkoli soubor, který byl umístěn jiným uživatelem Komunikační služby a který víte nebo byste měli vědět, že jej nelze legálně distribuovat takovým způsobem. Falšovat nebo vymazat jakékoli připsání autora, zákonná nebo jiná přiměřená oznámení nebo vlastnická označení nebo štítky původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v souboru, který je nahrán. Omezit nebo zabránit jinému uživateli v používání a využívání Komunikačních služeb.

Porušit jakýkoli kodex chování nebo další pokyny, které se mohou vztahovat na konkrétní Komunikační službu.

Sbírat nebo jinak shromažďovat informace o jiných osobách, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.

Porušit platné zákony nebo předpisy. drhempme.cz nemá povinnost monitorovat Komunikační služby. Nicméně drhempme.cz si vyhrazuje právo přezkoumat materiály zveřejněné v rámci Komunikační služby a odstranit ve své výhradním uvážení jakýkoli materiál. drhempme.cz si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit váš přístup ke Komunikačním službám z jakéhokoli důvodu.

drhempme.cz si vyhrazuje právo kdykoli poskytnout jakékoli informace, které jsou nezbytné k plnění jakéhokoli příslušného zákona, předpisu, soudnímu řízení nebo žádosti orgánu veřejné moci, nebo upravit, odmítnout zveřejnit nebo odstranit jakékoliv informace nebo materiály, ať už zcela nebo zčásti, z vlastního uvážení drhempme.cz.

Vždy opatrně nakládejte s poskytováním jakýchkoli informací umožňujících identifikaci o sobě nebo o svých dětech v rámci jakékoli komunikační služby.

drhempme.cz nekontroluje ani nepodporuje obsah, zprávy nebo informace nalezené v jakékoli Komunikační službě a proto drhempme.cz zcela vylučuje jakoukoli odpovědnost za Komunikační služby a za jakékoli akce vyplývající z vaší účasti v jakékoli Komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou autorizovanými mluvčími drhempme.cz a jejich názory nemusí nutně odrážet názory drhempme.cz. Materiály nahrávané do Komunikační služby mohou podléhat omezením týkajícím se užívání, reprodukce a/nebo šíření. Za dodržování takových omezení jste zodpovědní, pokud si materiály stáhnete.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ DRHEMPME.CZ NEBO UMÍSTĚNÉ NA JAKÉKOLI WEBOVÉ STRÁNCE DRHEMPME

Drhempme.cz nenárokuje vlastnictví materiálů, které poskytnete drhempme.cz (včetně zpětné vazby a návrhů) nebo které umístíte, nahráváte, vkládáte nebo posíláte na jakoukoli webovou stránku drhempme.cz nebo související služby společnosti drhempme.cz (dále jen „Příspěvky“).

Nicméně umístěním, nahráváním, vkládáním, poskytnutím nebo odesláním svého Příspěvku drhempme.cz udělujete společnosti drhempme.cz, jejím přidruženým společnostem a nezbytným sublicenciatům povolení k použití vašeho Příspěvku v souvislosti s provozem jejich internetových podniků, včetně, ale nejen, práva: kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, veřejně provádět, reprodukovat, upravovat, překládat a formátovat váš Příspěvek a zveřejňovat vaše jméno v souvislosti s vaším Příspěvkem. Žádná odměna vám nebude vyplacena za použití vašeho Příspěvku v souladu s tímto ustanovením. Drhempme.cz není povinna zveřejnit nebo použít jakýkoliv Příspěvek, který můžete poskytnout, a může kdykoli podle svého výhradního uvážení odstranit jakýkoliv Příspěvek. Umístěním, nahráváním, vkládáním, poskytnutím nebo odesláním Příspěvku potvrzujete a zaručujete, že vlastníte nebo jinak ovládáte všechna práva k vašemu Příspěvku, jak je popsáno v této sekci, včetně, ale nejen, všech práv nezbytných pro poskytování, umístění, nahrávání, vkládání nebo odesílání Příspěvků.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NEBO DOSTUPNÉ POMOCÍ WEBOVÉ STRÁNKY DRHEMPME.CZ MOHOU OBSAHOVAT NESPRAVNOSTI NEBO TYPICKÉ CHYBY. VYLEPŠOVÁNÍ A/ZMĚNY INFORMACÍ V TÉTO ZPRÁVĚ JE PRŮBĚŽNĚ PŘIDÁVÁNO NA INFORMACE V NĚM. DRHEMPME.CZ A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ MOHOU PROVÁDĚT VYLEPŠOVÁNÍ A/NEBO ZMĚNY NA WEBOVÉ STRÁNCE DRHEMPME.CZ KDYKOLIV. RADY ZÍSKANÉ POMOCÍ WEBOVÉ STRÁNKY DRHEMPME.CZ BY SE NEMĚLY ZAKLÁDAT PRO OSOBNÍ, LÉKAŘSKÁ, PRÁVNÍ NEBO FINANČNÍ ROZHODNUTÍ A MĚLI BYSTE SE PORADIT S ODPORNOU PROFESIONÁLOU O SPECIFIICKÉ RADY PŘIZPŮSOBENÉ VAŠIM OKOLNOSTEM. DRHEMPME.CZ A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ PŘIJATELNOST, SPOLĚHLIVOST, DOSTUPNOST, VČASNOST A PŘESNOST INFORMACÍ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK ZAHRNUTÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE DRHEMPME.CZ PRO JAKÝKOLI ÚČEL.

PO NEJVYŠŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM SE VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY POSKYTUJÍ “JAK JSOU” BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. DRHEMPME.CZ A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO VYLOUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO INFORMACÍ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICTVÍ A NEPORUŠENÍ.

PO NEJVYŠŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM DRHEMPME.CZ A/NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, POPLATKOVÉ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VČETNĚ, BEZ OMEZENÍ, ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZTRÁTOU ZISKU, ZTRÁTOU DAT NEBO PRACOVNÍM PŘERUŠENÍM), JAKO V DŮSLEDKU POUŽITÍ NEBO NEDOSTUPNOSTI POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY DRHEMPME.CZ, INFORMACÍ, SOFTWARE, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH GRAFIK ZAHRNUTÝCH NA WEBOVÉ STRÁNCE DRHEMPME.CZ, NEZÁLEŽÍCÍ NA TOM, ZDA JE ZALOŽENA NA ZÁRUKĚ, SMLUVNÍM PRÁVU, DELIKTU NEBO JINÉM PRÁVNÍM DŮVODU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE DRHEMPME.CZ BYLO UPOZORŇOVÁNO NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEPOVOLENUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD, V TAKOVÝCH STÁTECH/JURISDIKCÍCH SE MŮŽE NEUPOUŽÍVAT VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ.

UŽIVATELSKÁ ZPĚTNÁ VAZBA

Drhempme.cz si váží vašich názorů a zpětné vazby. Pokud máte jakékoli otázky, komentáře nebo podněty týkající se webové stránky drhempme.cz, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webové stránce. © 2023 drhempme.cz. Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, zvukové soubory, animace, videa a jejich uspořádání na webové stránce drhempme.cz podléhají autorským právům a jiným zákonom o ochraně duševního vlastnictví. Obsah webové stránky drhempme.cz nesmí být kopírován, šířen, upravován nebo publikován bez předchozího písemného souhlasu drhempme.cz. Všechny ostatní značky, které nejsou vlastnictvím drhempme.cz a se kterými mohou být spojeny výrobky nebo služby na webové stránce drhempme.cz, jsou majetkem příslušných vlastníků.

OPRAVA A ODSTRANĚNÍ OBSAHU

Pokud máte důvod věřit, že obsah na webové stránce drhempme.cz porušuje vaše autorská práva nebo práva duševního vlastnictví nebo obsahuje nepravdivé informace nebo pochybnosti o jeho legálnosti, kontaktujte nás prostřednictvím našeho kontaktního formuláře na webové stránce. Budeme vyšetřovat vaši stížnost a podnikneme případně vhodná opatření.

0
Your Cart is empty!

It looks like you haven't added any items to your cart yet.

Browse Products
Powered by Caddy